การถ่ายเทบุญบาปจากบิดามารดาไปสู่บุตรของตนโดยตรงทางนี้เป็นประการแรกนอกจากนั้นเป็นหน้าที่ของบุตรที่จะต้องปฏิบัติให้ดีขึ้น จนสำเร็จในชีวิตให้ได้บุญฤทธิ์ในธรรมของสัมมาทิฐิในตัวเขาเองก่อนชีวิตมนุษย์จะถูกครอบงำเปลี่ยนแปลงไปเป็นมิจฉาทิฐิได้ทุกอย่างรวดเร็ว เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับ ไปตามสภาวะของกรรมโดยฉับพลัน ถ้าล้มเหลวชีวิตจะไม่รุ่งโรจน์ ต้องประสบเคราะห์กรรมในภพ เวียน ว่าย ตาย เกิดอีกในสมัยหน้าตามกฎแห่งกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้อนาคตแก่มนุษย์ในโลกก็จริง เทียบไม่ได้กับธาตุธรรมให้ชีวิตและอนาคตแบบยั่งยืนสูงกว่าในภพวิญญาณธาตุ เช่นการปกครอง ต้องเข้าให้ถึงจิตใจวัตถุประสงค์ของประชาชนและจับจิตให้เห็นพ้องด้วย  สุขภาพอนามัยไม่ต้องพูดถึง ถ้ามีธาตุธรรมแจ่มใสเข้มแข็งมั่นคงดี สมองปลอดโปร่งแล้วจะกระตุ้นหัวใจให้ทำงาน จะมีอนาคต อายุยืน โรคร้ายก็จะไม่เบียดเบียน เพราะทุกชีวิตมีสายเลือดในธาตุสัมพันธ์ถึงกันหมดและมีสื่อเชื่อมเป็นหนึ่งเดียว  ยาบำรุงและอาหารสมุนไพรไม่จำเป็นต้องใช้ ถ้าทานมากไปก็ให้โทษ การน้อมพระองค์ท่านศาสดาเป็นการปฏิบัติบูชาที่ถูกต้องแทนการกราบไหว้บูชาทำให้จิตไปสิงสถิตอยู่ที่นั่นเหมือนกับการสร้างวัตถุมงคลให้เป็นการบูชาภายนอก หวังอาศัยอิทธิฤทธิ์ของมารเป็นที่พึ่งในโลกธาตุนั้น จะไม่เป็นการสร้างบุญที่ถูกต้องเลย กลับสละสิทธิ์อันชอบธรรม อุทิศกายตนเองหมดให้ไปไม่เหลือแม้แต่น้อย จะต้องสังวรให้มาก การบวช การรักษาศีล การสวดมนตร์รวมไปถึงเวทมนตร์คาถาอาคมของมิจฉาทิฐิด้วย


ประเทศที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภัยพายุทั้งหลาย อุทกภัย ภัยแล้งและอื่นๆ  พวกนี้มีตัวตนพร้อมผู้คุม ชอบทำลายหมู่ชนที่มีเคราะห์กรรม ถ้าติดต่อมาเป็นทางการ ยินดีจะอนุเคราะห์ให้  ถ้ามีเวทีให้ถกปัญหาธรรมแบบเสรีได้ ทางโลกก็จะเข้าใจได้เที่ยงธรรมดี ถูกต้องไม่ต้องรอให้มนุษยโลกจัดขึ้นมา

 

    การเทศนาธรรมปัจจุบันได้บรรยายแค่ กายใจจิต ปฏิบัติไม่ถึง วิญญาณธาตุซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการบรรลุธรรมชั้นสูงเหนือโลกธาตุ ยับยั้งธาตุจิตของสาธุชนไม่ให้ไปยึดติดกับวัตถุที่นำพาตนตกต่ำเป็นเหยื่ออยู่ในกองกิเลสและตัดสินแยกแยะธรรมออกจากอธรรมให้จิตตนเองผ่องแผ้วแจ่มใสบริสุทธิ์มั่นคงยั่งยืนอย่างมหัศจรรย์ไม่ได้ และไม่มีผู้ใดสามารถเข้าถึงธรรมที่แท้จริงซาบซึ้งดีจากคัมภีร์และกฎหมายบ้านเมืองมาเผยแพร่ อธิบายให้ได้อย่างชัดเจนถ่องแท้ที่ถูกต้อง มีแต่ให้รักษาศีล 5 จะขาดวิชาความรู้วิสัยทัศน์สูงที่มั่นคง พร้อมที่จะแก้ไขต่อสู้กำจัดอวิชชาให้หมดสิ้นซากฉับพลันที่จะเข้ามากระทบทำให้หลงผิดเห็นชอบโดยไม่รู้ตัว ต้องค้นคว้าใหม่ให้แน่วแน่ หาวิธีป้องกันสร้างอำนาจของบุญในชีวิตจิตใจนี้ให้เข้มแข็งปราศจากมลทินชัดเจนได้เป็นของตน วิธีอื่นที่ตนเองเห็นชอบอาจผิดเพี้ยนไปขัดกับทางธรรม ถ้าจิตบกพร่องไม่มั่นใจก็จะมัวหมอง ตกเป็นทาสเป้าหมายของมารได้ง่าย อำนาจการปกครองตัดสินจะผิดพลาดได้ หมดประสิทธิภาพ ล้มเหลวตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ทั้งจัดการกับภัยพิบัติธรรมชาติและภัยบุคคลไม่ได้ทั่วถึง จะกลับเห็นผิดเป็นชอบได้  ชั้นวิญญาณธาตุของสัมมาทิฐิจะปราศจากกิเลส
ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติไปคว้าธรรมสูงสุดในการครองธรรมทั้งหมดมาครอง ต่างกับโลกธาตุของมิจฉาทิฐิที่จะต้องมาแก้กรรมของตนเองใหม่ไปตลอดชีวิตไม่จบสิ้นจนหลุดพ้นได้ เพราะไปรับการอธิบายธรรมที่ปรุงแต่งขึ้น ผิดเพี้ยนไปจากความหมายที่รู้ไม่ลึกซึ่งของกฎแห่งกรรมแล้วนำมาประพฤติตามเป็นการปลอบใจให้สบายจนลืมการปฏิบัติธรรม  ทำให้โลกปั่นป่วน ฆ่าฟันกัน ผู้ดีก็ยังถูกตัดสินจำคุกได้  บุคคลใดสนับสนุนการประหารและผู้ลงมือประหารหรือออกคำสั่งให้ประหารชีวิตนั้นต้องรับมหันตโทษกรรมเป็น เปรต จะไม่ได้ผุดและได้เกิดอีก การบนบานให้ได้กลับมาอยู่รวมญาติกันอีกสมัยชาติหน้า ก็เป็นไปไม่ได้ เพราะบุญและบาปเป็นอุปสรรคมีไม่เท่ากันนั้นเอง

 

 

     ในด้านการปกครองควรจัดเป็นระบบทหาร ให้แบ่งออกเป็นศูนย์ใหญ่ 4 ภาคปกครองกันเอง ต้องขึ้นตรงต่อส่วนกลาง  ให้ตั้งเป็นศูนย์ใหญ่ของแต่ละภาคให้แข่งขันรับผิดชอบกันเองอยู่ตามภาคต่างๆ ขัดสนอุปกรณ์หรือตัวบุคคลในตำบลหรือจังหวัดใดที่อยู่ในสังกัด จัดหามิได้ ให้ติดต่อขอมาที่ส่วนกลางเป็นผู้จัดหาให้ตามความเหมาะสม ใช้ได้ทุกกระทรวงโดยที่ข้าพเจ้าเห็นว่าจะประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้ไม่น้อย  ป้องกันอิทธิพลทางการเมืองเป็นอย่างดี ลดการคอรัปชั่น การปรองดองสมานฉันท์ก็จะเกิดผลกระชับขึ้นตามมา ไม่มีอุปสรรค  ถ้าพิจารณาแล้วเป็นที่พอใจ ยินดีพร้อมที่จะสนับสนุนให้ความคิดเห็นนโยบายเรื่องใหม่หมดให้ประชาชนเข้าปฏิรูปร่วมด้วย

    ธรรมสูงสุดที่เที่ยงแท้ในวิญญาณธาตุ สลายกิเลสตัณหาและอุปาทาน จึงจะได้เป็นตัวตน เกิดมีพลังเหนือ กายใจจิตวิญญาณ ในธาตุจิตใจของมวนชนทุกเชื่อชาติ จะไม่มีศาสนกิจในโลกเทียบเท่าได้   เริ่มต้นให้ธาตุจิตมีแสงสว่างเกิดขึ้นเป็นจุดเล็กๆมีประกายเป็นเพชรสว่างไสวขยายวงกว้างออกไปทั่วให้คลุมถึงกายผู้เลี้ยงมนุษย์รวมทั้งกายตนและอวิชชาภายนอกด้วย ทั้งหมดให้น้อมเข้ามาสะสาง ปรับปรุงที่ธาตุจิตให้ใสบริสุทธิ์ไม่มีมลทิน สลับธรรมกับอธรรมของฝ่ายสัมมาทิฐิและฝ่ายมิจฉาทิฐิให้ทำหน้าที่ฝ่ายตนอย่างเคร่งครัด วนกันกลับไปกลับมาจนสุดละเอียดยิ่งขึ้น ชีวิตก็เจริญตามลำดับด้วยปัญญาและอำนาจไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางได้ เกิดแล้วก็ดับเปลี่ยนไปตามธรรมชาติไม่มีการหยุดนิ่ง จะไม่มีการปรองดองสมานฉันท์อยู่คงที่ได้เช่นเดียวกับทางธรรม อายตนะเป็นของทางโลกมนุษย์ ถ้ายังไปยึดติดบูชาอีกกับวัตถุตามความเชื่อที่ไม่สมเหตุผล จะไม่เป็นตัวตนเข้าไม่ถึงธรรม จะถูกครอบงำได้ง่ายจากอวิชชาภายนอกกาย


    ทางโลกยอมรับประชาธิปไตยเต็มใบจากการเลือกตั้งที่ขาวสะอาด จนได้รัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารแทนและกฎหมายบ้านเมืองจะต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ยุติธรรมชัดเจนด้วย ความสงบเรียบร้อยภายในปัจจุบันได้เดินมาถูกทางแล้ว ต้องเปลี่ยนระบบงาน  เช้าชามเย็นชาม ให้ชาติเจริญก้าวทันโลก ไม่ถดถอย

 

 

     ขอให้มีเวทีถกปัญหาธรรมแบบเสรีจะได้รู้แจ้งเห็นธรรม กล้าเผชิญกับความจริง ไม่มีทางโต้แย้งได้ที่ไปวิตกเรื่องกระทบ  จะดึงดูดสาธุชนโลกผู้ศรัทธาให้เข้ามาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมได้ดีอย่างรวดเร็ว จะไม่ถูกหลอกอีก