พระพุทธเจ้าหลบไปหานิเวศสถานในป่าปฏิบัติธรรม มีจุดประสงค์ละกิเลสในทุกอิริยาบถ เนื่องจากถูกรบกวนความสงบจากประชาชนตลอดเวลา แต่ทางโลกแปลไปอีกรูปแบบหนึ่งเป็นคำว่า ไปธุดงค์ในป่าแสวงหาบุญ เห็นเดินกันไปมาในตัวเมืองเป็นขบวนเหมือนกองทัพจนทุกวันนี้ หรือเป็นการยกบุคคลธรรมดาขึ้นมาเทียบเท่าพระองค์ท่านเช่นนี้ ไม่ควรทำ ต้องยอมรับความเป็นจริงกันเถิด ว่ากันว่า ผู้ปฏิบัติและพวกบรรยายเทศนาธรรม รู้เฉพาะแค่เปลือกนอก เป็นคำพูดที่รับฟังมิได้ เข้าไม่ถึงแก่นแท้ของกฎแห่งกรรมและไม่รู้วิธีการดับทุกข์ได้จริงที่มีอยู่ในจิตธาตุเหนืออำนาจทุกสรรพสิ่ง เป็นประโยชน์ในทางสร้างบุญมาแก้อดีตกรรมเพื่อการหลุดพ้นจะไม่มีพฤติกรรมของทางโลกเทียบได้ และอย่าใช้กรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบุญกุศลบารมีแห่งตนแล้วแผ่ให้บุคคลอื่นได้  ไฉน ยังมีผู้ปฏิบัติธรรมในโลกกลับชักจูงผู้ศรัทธาให้เห็นผิดเป็นชอบ พ้องตามไปด้วย

 

 

 

 การปฏิบัติธรรม
จะต้องไปตามขั้นตอน จากต้นกำเนิดธาตุธรรมเดิมเป็นแสงจุดเล็กๆให้ปรากฏแล้วผ่าน
ธาตุจิต ธาตุธรรมจนไปถึงธรรมธาตุสูงสุดให้หมั่นเพียรสม่ำเสมอ ไม่มีขีดจำกัด
การบังคับลมปราณเข้า เป็นทางรวบรวมอวิชชาของฝ่ายอธรรมมาอบรมที่ศูนย์กลางธรรมแล้ว
เมื่อหายใจออก เป็นการขยายฌานไปกำจัดและทำลายสิ่งอธรรมภายนอกกายไปด้วย  อย่าสับสนไปตามลมหายใจเข้าและออก จะทำให้
ธาตุจิตไม่นิ่ง  ให้ไปหาอ่านดูการบรรยายธรรมฉบับก่อนหน้านี้ได้   การปฏิบัติธรรม จะต้องไปตามขั้นตอน จากต้นกำเนิดธาตุธรรมเดิมเป็นแสงจุดเล็กๆให้ปรากฏแล้วผ่าน ธาตุจิต ธาตุธรรมจนไปถึงธรรมธาตุสูงสุดให้หมั่นเพียรสม่ำเสมอ ไม่มีขีดจำกัด การบังคับลมปราณเข้า เป็นทางรวบรวมอวิชชาของฝ่ายอธรรมมาอบรมที่ศูนย์กลางธรรมแล้ว เมื่อหายใจออก เป็นการขยายฌานไปกำจัดและทำลายสิ่งอธรรมภายนอกกายไปด้วย  อย่าสับสนไปตามลมหายใจเข้าและออก จะทำให้ ธาตุจิตไม่นิ่ง  ให้ไปหาอ่านดูการบรรยายธรรมฉบับก่อนหน้านี้ได้

จิตภาวนาด้วยธาตุธรรมมีผลดังนี้
 
1) ในธาตุจิต เกิดมีปัญญาธรรมที่เที่ยงแท้ ไม่ต้องมีศาสนาที่ปรุงแต่งและวัตถุบูชา  ให้ยกเลิกเทิดทูนบุคคลอื่นมาเทียบเท่ากับพระองค์ท่าน  การก่อสร้างวัตถุใดๆ เหมือน จะไม่เกิดเป็นบุญได้  

 

 

 

2) เมื่อหลุดพ้นจากธาตุจิต ตรัสรู้ด้วยธาตุธรรมในภพนิพพานของฝ่ายสัมมาทิฐิมาครองแล้ว ก็ต้องเผชิญหน้ากับภพโลกันตร์ของฝ่ายมิจฉาทิฐิเป็นคู่อริในที่จุดเดียวซ้อนกันเป็นชั้นๆ  จะต้องชิงชัยความยิ่งใหญ่ให้ได้ธรรมธาตุเป็นของฝ่ายตนมาครองให้มั่นคงด้วยธาตุธรรม  

3) ธรรมธาตุ ดีเลิศสูงสุดแห่งภพยุติธรรม อยู่เหนือภัยพิบัติ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไม่ถึงธรรมและไม่ทราบวิธีการข้ามภพข้ามชาติ และกำจัดทุกข์โศกโรคภัย  การยืดอายุขัยตนเองให้ยืนยาวตามความเหมาะสมมิได้  พวกวิชาการไม่สามารถสร้างบุญได้ด้วยตนเอง       ธรรมะมีทั้งฝ่ายสัมมาทิฐิ(สร้างธรรมในกาย)และฝ่ายมิจฉาทิฐิ(สร้างวัตถุบูชาภายนอกกาย) เป็นประเพณีนิยมของมนุษย์ทั่วไป  ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีเหลือให้ใครปฏิบัติตามที่พระสงฆ์ของท่านได้บิดเบือนทำให้ศาสนาเสื่อมเสียเป็นตัวอย่างมาแล้วและยังยัดพฤติกรรมอวิชชาไปมอมเมาให้ผู้ศรัทธาเหมารับตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายและโยงไปถึงการเมืองด้วย  เมื่อมนุษย์ดับขันธ์ไปแล้ว ต้องไปรับโทษกรรมในภายภาคหน้าเป็นแน่  อย่าใช้การทำบุญมาล่อแล้วตนเองทำผิดศีล คนโกงชาติโกงแผ่นดิน ใช้ธรรมะและอำนาจการเมืองผิดกติกา  หาผลประโยชน์อีก  จะสัมผัสกับเหตุการณ์ ความนิยมลดน้อยลง ยุงยากหนักใจกับด้านบริหาร จงให้ระวัง ชีวิตจะวิบัติ   ผู้สนใจ  ขอให้ติดต่อมาได้

 

คำเตือน: ทุกรัฐบาลในโลกประสบวิบากกรรมกันทั้งนั้น ถ้ามีปัญหาหนัก  จะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน  ต้องรีบจัดการหาทางแก้ไขโดยด่วน  ไม่ต้องไปออมชอมกับใคร  ให้เข้มงวดพัฒนากลไกของรัฐให้มีประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ทันกฎหมายบ้านเมืองที่ไม่สร้างปัญหาให้กับตนอีก จะดีกว่า

บทที่ 64 กรรมใดใครก่อ

posted on 05 Feb 2015 11:01 by self-meditation
     ทุกชีวิตมีกรรมของตน จะต้องมาแก้อดีตกรรมที่สร้างปัญหาในปัจจุบันด้วยการปฏิบัติสมาธิจิตตนให้เข้มแข็ง ต้องละการประพฤติและหันมาตั้งใจปฏิบัติธรรมเบื้องต้นตามคำอบรมของพระองค์ท่านศาสดาอย่างเคร่งครัด จะเกิดบุญแท้และไม่ปรากฏว่ามีวิธีอื่นดับกิเลสได้เด็ดขาดหมดจดในทางธรรม บุญส่งผลเป็นมหัศจรรย์ ฝ่ายธรรมในภพนิพพานของสัมมาทิฐิกับฝ่ายอธรรมในภพโลกันตร์ของมิจฉาทิฐิ ทั้งสองรักษาผลประโยชน์ของตน ผู้มีเคราะห์กรรมมาให้ช่วย ถ้าปฏิบัติตาม จะสนองตอบรับได้ดีจะเห็นผลแท้จริง ผู้มีอำนาจไม่ควรไปข่มขู่ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น ระวังจะโดนโต้กลับ ถ้าธาตุจิตถูกครอบงำ มีทั้งดีและไม่ดี จะต้องแก้ส่วนที่ไม่ดีให้หมดไป การปรองดองก็จะไม่กระทบ แม้แต่พระสงฆ์ท่านเองก็มิทราบได้ เป็นกุศโลบายทดสอบของกฎแห่งกรรม ถ้ามีการขอมาเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติกระหน่ำโลกปัจจุบัน พร้อมที่จะบริการปัดเป่าให้
   การเริ่มปฏิบัติครั้งแรก เริ่มจากการตั้งจิตที่ศูนย์กลางกาย ให้เกิดแสงเล็กๆ ใสบริสุทธิ์ ขยายวงกว้างออกไปคลุมทั้งกายตนและกายผู้เลี้ยงไปด้วยจนเกิดมีปัญญาธรรม อย่าให้สิ่งที่เห็นเป็นภาพปรากฏในธาตุจิตนำพา จะทำให้สมาธิถดถอย ล้มกลางคันได้และต้องเริ่มใหม่อีก ธาตุธรรมเป็นวิญญาณธาตุ เป็นกลาง ดูแลความทุกข์สุขทุกชีวิต ให้โทษผู้กระทำผิดศีลและส่งเสริมผู้ปฏิบัติถูกทางให้ได้หลุดพ้นมีอนาคตมั่นคง ในชั้นธาตุธรรมมีภพนิพพานกับภพโลกันตร์สถิตอยู่ พร้อมที่จะชิงชัยกันยึดธรรมธาตุสูงสุดมาครอง หวังใช้สิทธิ์เอาชนะก่อนแต่ฝ่ายเดียว                                                  
      
    ท้าให้เปิดเวทีถกปัญหาธรรมของทุกศาสนาในโลก เรื่อง ไม่มีองค์ศาสดาองค์ใดอยู่เหนือและสั่งการธาตุจิตมนุษย์ได้โดยพละการหรือว่ามนุษย์ต้องให้ได้ชั้นธรรมธาตุมาควบคุมภพโลกันตร์ด้วยตนเองให้ลดบทบาทลงบ้างด้วยธาตุธรรม ไม่ให้แผงฤทธิ์เดชไปมากกว่านี้ แผ่นดินก็จะสูงขึ้นได้ ธาตุธรรมสำคัญยิ่งนักของมนุษย์ เป็นทางหลุดพ้นไปสู่วิญญาณธาตุ เหนือภัยพิบัติ พฤติกรรมความเชื่อทางโลกและแก้กฎแห่งกรรม ผู้สนใจที่จะเข้ามารับการอบรมธรรม ยินดีต้อนรับและขอให้นัดมาเป็นหมู่คณะ                                                                                      

บทที่ 63 ผลของกรรม

posted on 21 Jan 2015 14:17 by self-meditation

    อายตนะภายใน 6 และภายนอก 6 รวมทั้งขันธ์ 5 ในกายเป็นจุดสำคัญยิ่งในการรับอารมณ์กรรมส่งต่อไปสู่บุตรทุกคน เมื่อบุญและบาปสมพงศ์กันกับบิดาและมารดาแล้วปฏิสนธิในครรภ์มารดา เมื่อคลอดออกมา บุตรจะต้องรับใช้ผลกรรมเต็มบางส่วนอันนั้นถ่ายทอดมาด้วย จะตายก่อนหรือหลังคลอดขึ้นอยู่กับผลอดีตกรรมด้วย มิฉะนั้น ต่อมาจะต้องพิการในวาระสุดท้าย อนาคตชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดไปตามสภาพความสามารถที่จะแก้กรรมตนเองได้เมื่อบรรลุนิติภาวะ กรรมเมื่อเกิดขึ้นแล้วดับได้ยากด้วยวิธีอื่น นอกจากสมาธิจิตเท่านั้น ขอให้ยึดฝ่ายสัมมาทิฐิของธาตุธรรมให้มั่นคงเอาไว้จะปลอดภัย จะไม่ปรากฏอวิชชาบังคับให้เห็นผิดเป็นชอบอีกต่อไป ที่เกิดปัญหาทุกวันนี้ ต้นเหตุที่ให้โทษเกิดจากคำแปลการสอนที่ผิดตำราซ้ำซากแบบเดิมๆ ไม่คืบหน้าและตามประเพณีที่นับถือกันมา การไปกราบไหว้บูชาวัตถุมงคลตามความเชื่อ ผีปิศาจ เล่นแร่แปลธาตุ รวมไปถึงไสยศาสตร์และคาถาอาคมนั้น ถ้าไม่พยายามยึดมั่นแก่นแท้ในธรรมที่พระองค์ท่านได้แสดงธรรมมาแล้วประจักษ์อยู่ในจิตใจทุกคน อย่าลืมว่าธรรมชาติสร้างโลกและให้ชีวิตแก่สรรพสัตว์ หน้าที่ของมนุษย์โลก ต้องแก้กรรมด้วยการปฏิบัติสมาธิจิต สำนึกผิดให้หลุดพ้นในชีวิตนี้ ถ้าเจริญธรรมได้สูงสุด จะไม่ประสบปัญหากับภัยธรรมชาติ วัดผลได้ด้วยฌาน