พลังของธาตุต่างๆในกาย ช่วยส่งเสริมให้ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติภาวนาและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติคุ้มครองและปกป้องอยู่ ตัวตนเป็นที่ตั้ง ต่างไปจากโลกธาตุที่จะต้องอาศัยธาตุจิตพิจารณาในการตัดสิน ยังลังเลไม่มั่นใจตนเอง  การปฏิบัติต้องผ่านกฎแห่งกรรมทุกขั้นตอน  ขั้นสูง  การปฏิบัติต้องตั้งสมาธิกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปตามความเชื่อแบบงมงายในทางอธรรมเป็นประการแรก ต่อมาทางศาสนาสอนวิธีการดับทุกข์ที่ไม่มีประสิทธิภาพแน่แท้ท้ายสุดต้องคลายทุกข์ทางเพศส้มพันธ์จากอำนาจสั่งการของมาร ต้องชั่งวัดดูผลงานที่แล้วมาก่อนจะเริ่มวันใหม่
    พวกบริหารประเทศไม่ควรมองข้าม  ถ้าประสงค์จะบริหารให้ครบเทอม  จะต้องศึกษาธรรมชาติอย่างจริงจัง  พระสงฆ์ที่สำเร็จธรรมชั้นสูง ยังเอาตำราธรรมแบบซ้ำซากพื้นฐานของทางโลกมาบรรยายธรรมอีก ทำให้ไม่มีเนื้อแท้ของธรรมะ แล้วยังไปสรรเสริญยกผู้อุปถัมภ์อีก  อย่าเอาธรรมะขึ้นมาข่มท่าน  ประโยชน์ของการสวดมนต์ จะต้องปฏิบัติตามคำที่ตนได้ลั่นวาจาไว้ เช่นเดียวกับการกราบไหว้บูชาวัตถุมงคล จิตของตนจะสิงสถิตที่นั่นจะทำให้เป็นเปรตไปตลอดกาล  ให้สำรวมธาตุจิตในกายให้ใสละเอียด จึงจะได้รับบุญกุศล  การคัดเอาแต่พระสงฆ์ที่เทศน์ เก่งได้ชั้นธรรมเป็นที่ยอมรับ นอกนั้นให้ลดสัดส่วนพระสงฆ์ที่ไม่จำเป็นลง ให้รวบรวมผู้ชอบคัดค้านทุกโครงการของรัฐมานั่งฟัง ข้าพเจ้าจะจับจิต เปิดให้เห็นความจริง  เมื่อเข้าใจแล้ว  จะไม่มีการปฏิเสธอีก  การบรรยายผลงานของรัฐบาลที่ท่านนายกได้ชี้แจงมา ทราบซึ่งเพียงพอแล้ว ต้องอบรมข้าราชการให้แสดงวิวัฒนาการแบบสมัยใหม่ออกมาด้วย  ต้องรู้ลึกถึงทุกหน่วยงานความต้องการจำเป็นจริงๆในชุมชน ไม่ต้องรอรับงบประมาณนำมาถลุงแจกจ่ายซ้ำกันทุกปี
    ถ้ามีผู้ศรัททาคิดจะสร้างสถานที่ถกเรื่องธรรมที่เที่ยงแท้ไม่บิดเบือนจะมีประโยชน์ต่อสังคมโดยตรง มนุษย์ทุกคนมีศาสนาเป็นที่ตั้งหนึ่งเดียวของพระธรรม จะไม่มีต่างมุมมองอีกต่อไป
 
 
     พิธีกรรมการบุญได้จบแล้ว  ศาสนาได้ยุติแล้วยัง
    ขอให้นักบวชในทุกศาสนา ถ้ายังหลงผิดถูกครอบงำติดอยู่กับทางโลกธาตุ  รู้ตัวว่าอาบัติแล้ว ขอให้พิจารณาตัดสินลาสิขาบทเสียตั้งแต่บัดนี้  รีบปรับตัวใหม่ ทำจิตใจในธาตุธรรมให้บริสุทธิ์ผ่องใส อย่าถลำลึกลงไปอีก มิฉะนั้น ชีวิตจะถดถอย การปฏิบัติธรรมจะไม่สำเร็จราบลื่นเท่าที่ควร  พระองค์ท่านมิได้นำศาสนาติดตัวมาเผยแพร่ มีแต่อบรมให้พวกสาวกปฏิบัติภาวนาธรรมด้วยตนเองหาความรู้แจ้งกฎธรรมชาติของกรรมที่ได้บิดเบือนปรุงแต่งพอกพูนไม่เที่ยงแท้ ไม่มีบุคคลใดปฏิบัติได้ถูกวิธีของท่านที่จะ นำไปกำจัดกิเลสให้สิ้นซากหมดไปได้  ถ้ามีข้อข้องใจประการใด ก็ขอให้สอบถามมา พร้อมที่จะถกปัญหาธรรมเปิดไปทั่วโลก  อธิบายให้เข้าใจถูกต้องชัดเจนไม่ได้บิดพลิ้วทุกประการ
    

    การตัดสินแก้ปัญหาชีวิตตนที่ผิดพลาดไปแล้ว ให้ผู้อื่นรับเคราะห์กรรมแทนนั้น ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำได้  ชีวิตจะต้องเกิดเป็นเปรต เพราะไปทำลายธาตุธรรมของธรรมชาติที่ให้ไว้เจริญธรรม จะไม่มีวันได้ผุดและเกิดอีกตลอดกาล  ชีวิตนี้มีเหลือน้อยนิจ จงทำดีไว้เถิด อย่าลืมว่า ทุกคนอยู่ใต้กฎแห่งกรรม ถูกค้ำหัวอยู่

 

    การปฏิวัติครั้งต่อไป ต้องพัฒนาสถาบันให้มีระบบดีขึ้นพร้อมไปด้วย พวกวิชาการไม่มีประสบการณ์พอที่จะเสนอเจ้านาย กลัวจะถูกปฏิเสธ ผู้บริหารจะต้องมีที่ปรึกษา เชี่ยวชาญประจำตัว ประเทศที่เจริญแล้ว จะต้องทำกฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์ การคลังต้องมั่นคงด้วย ระหว่างปรองดอง ผู้นำจะต้องระมัดระวังอารมณ์ของตน ให้ดี

  เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ปรินิพพานไปแล้ว มีแต่สถานที่สำคัญเป็นที่พระประสูติและปรินิพพานเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประจักรเป็นประวัติศาสตร์เคารพนับถือของชาวพุทธศาสนิกชนทั่วโลกคงเหลือเป็นสิ่งล้ำเลิศ แต่เสียดายการอบรมธรรมที่เที่ยงแท้ยังทรงจำอยู่ในจิตใจทุกคนจากการปฏิบัติธรรมที่ไม่ได้ปรุงแต่งสลายไปด้วยหรือรับคำบงการและคำสั่งอิทธิพลจากที่ใด จุดสำคัญขาดการถ่ายทอดวิชาธรรมะให้กับสาวกของพระองค์ท่านโดยตรงแต่อย่างใด ได้สาบสูญไปพร้อมกับตัวพระองค์ท่าน  มีแต่อวิชชาของมนต์ดำ แปลกแต่จริง การบริจาคทรัพย์ได้โดยไม่เห็นบุญ พระไตรปิฎกปัจจุบันได้ปรับปรุงสังคายนามาตลอดที่ใช้อยู่ ร่างขึ้นด้วยผู้ทรงอำนาจครองเมืองในอดีต  จึงทำให้เกิดปัญหา วุ่นวายกันไปทั่ว ควบคุมไม่ได้ จะต้องมีอัศวินม้าขาวมาจัดการ  คนเราพูดได้ เราปกครองแบบไทย  ไฉนยังนำกฎหมายต่างชาติมาใช้อีก  ทหารมีวินัย ควรปรับใหม่หมดให้เหมาะสม  จงทำในสิ่งที่ดี  ธาตุธรรมสำคัญยิ่งนัก เป็นของเราโดยแท้ ถ้าบริสุทธิ์จะสามารถนำเราไปสู่อนาคตที่เจริญ แต่วัตถุธาตุ ถ้าสะสมไว้บูชา จะสร้างวิบัติให้แก่ชีวิตล่มจม  ทั้งสอง จัดอยู่ในกฎแห่งกรรมแสดงผลในภายภาคหน้า
    ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติมากว่า 50 ปี ต้องเหนือวิญญาณธาตุและชนะภัยธรรมชาติ สั่งการขยับได้ คิดจะถ่ายทอดวิชาภายในให้กับผู้ตั้งใจศรัทธาจริงๆ สะสางธาตุธรรมในกายให้สมบูรณ์ผ่องใส เป็นที่ตั้ง ไม่ต้องอาศัยวัตถุบูชาภายนอกมาปกป้อง  คิดจะสร้างสำนักปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ ถ้าได้ผู้สนับสนุน ความสำเร็จก็จะเร็วขึ้นตามแผน  สถานที่จะมีพระองค์ปางสมาธิประทับตลอดเต็มพื้นที่  สะดวกในการปฏิบัติธรรม ปราศจากสิ่งรบกวนผู้ปฏิบัติจะสัมผัสได้ตนเอง  เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติทดสอบได้