บทที่ 63 ผลของกรรม

posted on 21 Jan 2015 14:17 by self-meditation

    อายตนะภายใน 6 และภายนอก 6 รวมทั้งขันธ์ 5 ในกายเป็นจุดสำคัญยิ่งในการรับอารมณ์กรรมส่งต่อไปสู่บุตรทุกคน เมื่อบุญและบาปสมพงศ์กันกับบิดาและมารดาแล้วปฏิสนธิในครรภ์มารดา เมื่อคลอดออกมา บุตรจะต้องรับใช้ผลกรรมเต็มบางส่วนอันนั้นถ่ายทอดมาด้วย จะตายก่อนหรือหลังคลอดขึ้นอยู่กับผลอดีตกรรมด้วย มิฉะนั้น ต่อมาจะต้องพิการในวาระสุดท้าย อนาคตชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดไปตามสภาพความสามารถที่จะแก้กรรมตนเองได้เมื่อบรรลุนิติภาวะ กรรมเมื่อเกิดขึ้นแล้วดับได้ยากด้วยวิธีอื่น นอกจากสมาธิจิตเท่านั้น ขอให้ยึดฝ่ายสัมมาทิฐิของธาตุธรรมให้มั่นคงเอาไว้จะปลอดภัย จะไม่ปรากฏอวิชชาบังคับให้เห็นผิดเป็นชอบอีกต่อไป ที่เกิดปัญหาทุกวันนี้ ต้นเหตุที่ให้โทษเกิดจากคำแปลการสอนที่ผิดตำราซ้ำซากแบบเดิมๆ ไม่คืบหน้าและตามประเพณีที่นับถือกันมา การไปกราบไหว้บูชาวัตถุมงคลตามความเชื่อ ผีปิศาจ เล่นแร่แปลธาตุ รวมไปถึงไสยศาสตร์และคาถาอาคมนั้น ถ้าไม่พยายามยึดมั่นแก่นแท้ในธรรมที่พระองค์ท่านได้แสดงธรรมมาแล้วประจักษ์อยู่ในจิตใจทุกคน อย่าลืมว่าธรรมชาติสร้างโลกและให้ชีวิตแก่สรรพสัตว์ หน้าที่ของมนุษย์โลก ต้องแก้กรรมด้วยการปฏิบัติสมาธิจิต สำนึกผิดให้หลุดพ้นในชีวิตนี้ ถ้าเจริญธรรมได้สูงสุด จะไม่ประสบปัญหากับภัยธรรมชาติ วัดผลได้ด้วยฌาน

    ทุกพระองค์ไม่มีศาสนาติดตัวมา ไม่ได้ให้ยึดติดศาสนาที่เชื่อสิ่งอธรรมภายนอกกายนอกจากการตั้งจิตบังคับปฏิบัติภาวนาธรรมตามท่าน โดยมีคำว่า ใครเห็นธรรมผู้นั้นเห็นท่าน ท่านแสดงธรรมได้ในทุกอิริยาบถ บุคคลธรรมดาห้ามประพฤติตาม ไปสร้างหรือบูรณะสถานที่ต่างๆที่ท่านได้เสด็จผ่าน กลับกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จะไม่มีความเที่ยงธรรมที่จะเกิดมีผลบุญแต่ประการใด ผู้มีอำนาจจะต้องรับผิดชอบ ท่านไม่เคยให้พรเพราะยังมิได้ครองชั้นธรรมธาตุสูงสุด รูปปั้นทั่วไปไม่ปรากฏมีตัวท่านสิงสถิตอยู่ มีแต่วิญญาณของผู้ที่ไปกราบไหว้ศักดิ์การะบูชา ให้ระวังจะถูกครอบงำด้วยอวิชชาคาถาอาคมเป็นการน้อมน้าวให้ผู้ศรัทธาทำบุญมากขึ้น ศาสนามีหลายนิกาย บางแห่งให้ละเมิดศีลธรรม วัดใหญ่ไปเผยแพร่ธรรมรูดทรัพย์ในต่างแดน ก็มีศาสนาใช้อำนาจบังคับและฆ่าผู้อื่นแล้วอ้างว่าไปขัดคำสั่งพระเจ้า มีการส่งเสริมให้ดื่มเหล้าและมีเพศสัมพันธ์แบบเปิดเผยก็มี พระภิกษุในพุทธศาสนานับเป็นแสนรูปมีมากกว่านักเทศธรรมอื่นใดในโลก จึงทำให้ประเทศชาติขาดทรัพยากรมนุษย์ไป ถ้ารวมแม่ชีและบุคคลที่อาศัยวัดด้วย รัฐบาลจะต้องจัดวางระบบใหม่ ให้เกิดประโยชน์กับประเทศสูงสุด ต้องจัดสรรให้ไปรักษาป่า ดูแลต้นน้ำลำคลองหรือหาทางแก้เท่าที่เห็นสมควร


การปฏิบัติสมาธิในปัจจุบัน ยังกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปไม่ได้ด้วยการดับทุกข์อย่างเดียว เพราะไม่สันทัดวิธีจัดการกับธรรมชาติแก่นแท้ของธรรม จะไม่มีการแสดงผลออกมาให้ปรากฏได้ เช่น ภัยธรรมชาติ รามทั้งโรคภัยและภัยบุคคล พร้อมที่จะไปบริการทุกท้องที่ ขอให้ติดต่อมา

    เมื่อได้ยกระดับ กาย ใจ จิตไปสู่วิญญาณธาตุ สูงสุดแห่งธรรมจากการยึดครองต้นธาตุและต้นธรรมเป็นธรรมธาตุได้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแต่ฝ่ายเดียวแล้ว ให้พิสดารขยายกายในชั้นนี้ให้เข้มแข็งมากด้วยการเพิ่มคุณสมบัติบุญบารมีเพื่อขจัดอวิชชามาครอบงำให้หมดไป ประชานิยมยังยึดเหนี่ยวแน่นในจิตใจมนุษย์ จะต้องกำจัดด้วยการปฏิบัติธาตุจิตให้เกิดปัญญาธรรมในตัวตนให้มั่นคงปราศจากสิ่งที่มาแสดงอิทธิพล การศึกษาธรรมจะไม่มีผล ฝ่ายสัมมาทิฐิของธรรมมีดังนี้


  1. ธาตุจิต ให้เกิดปัญญาธรรม
  2.  ธาตุธรรม เป็นที่ตรัสรูของทุกองค์ศาสดา ที่ประทับในภพนิพพานของฝ่ายสัมมาทิฐิกับภพโลกันตร์ของฝ่ายมิจฉาทิฐิ
    ทั้งสองฝ่ายจะต้องชิงชัยกันเพื่อเอาชนะ ธรรมธาตุ สูงสุดแห่งธรรมมาครอง
    สะดวกในการครองธรรมเป็นผู้เดียว เพราะเหตุนี้ ธรรมะจะไม่มีการเดินสายกลาง
  3.  ธรรมธาตุ เมื่อได้ครองสำเร็จแล้ว จะไม่ฝักฝ่ายๆใดฝ่ายหนึ่ง
    ต้องทำหน้าที่ตัดสินอย่างเคร่งครัดและยุติธรรม

 

    ผู้ใดคิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธรรมะโดยวิถีทางโลกจะไปขัดกับกฎธรรมชาติ ต้องระวัง โลกจะเกิดปัญหาวิกฤติหนักยิ่งขึ้น การปฏิบัติของพระสงฆ์แตกต่างไปจากดั้งเดิม ไม่ต้องแสวงหายศศักดิ์บารมีมาประดับตน ให้ปฏิบัติสมาธิจิตในทางที่ถูกต้อง ถ้ามีการปฏิรูปข้าราชการ ให้พิจารณาศาสนาด้วย