ธรรมะเกิดจากสมาธิจิตพิสดารของอายตนะในตัวตนเป็นธรรมชาติ เกิดจากต้นเหตุของอารมณ์บุญและบาปทางฝ่ายธรรมสัมมาทิฐิให้มุ่งหน้าไปคว้าเอาชัยชนะปัญญาเที่ยงธรรมเหนือธรรมฝ่ายมิจฉาทิฐิของโลกธาตุที่มีบาปติดตัวอยู่ในกายมาครองเป็นใหญ่ และเป็นการแก้กรรมในตัวเองด้วยที่ไปยึดติดอยู่กับกิเลสตามความเชื่อที่มีอยู่ดั้งเดิม ทุกศาสนาสอนให้ประพฤติแต่ ความดี ไม่อบรมปฏิบัติตามรอยพระองค์จึงปรากฏไม่มีผู้ใดได้เป็นสาวกท่าน หลุดพ้นมิได้ มีแต่การแต่งตั้ง หาผู้ดีในตัวตนไม่มี มีแต่กรรมติดตัวมา ปัญญาธรรมที่บังคับด้วยธาตุจิตประเสริฐยิ่งนัก  สามารถแยกธรรมออกจากอธรรมได้เที่ยงธรรมและขจัดสิ่งที่ไม่ประสงค์ได้ชัดเจน ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยอันตรายได้ เพิ่มวาจาสิทธิ์ในการพูดให้เด่นชัดเป็นที่ยอมรับ ทรัพย์สินเงินทอง จะไม่วิบัติ ธรรมมีทั้งดีและชั่ว มีชายจะต้องมีหญิง ได้รับทราบอาจารย์ที่อบรมธรรมทั้งหลายไม่เข้าใจลึกซึ่งดี ใช้คำสอนผิดๆบ่อยครั้งว่า ศีล สมาธิ จะตามมาด้วยปัญญา ข้าพเจ้าขอวานให้ลูกศิษย์ช่วยถามแทนว่า ปัญญา เกิดขึ้นมาได้ด้วยปัจจัยอะไรบ้าง และพวกปัญญาอ่อนยังเห็นดีกับคำที่ใช้ เช่น การปรองดอง สมานฉันท์ ขอชี้แจงให้ทราบว่า ประเทศที่พัฒนาแล้วจะต้องมีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปบ้างแต่ไม่แตกแยกกันตามการเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมด้วยเหตุผล  ศาสนาก็มีหลายนิกาย ยังมีการสอนขัดแย้งกันในศาสนาเดียวกัน  ถ้ามีข้อข้องใจประการใด ให้ติดต่อมาได้โดยตรง
      ข้าพเจ้าคิดอยู่เสมอว่า จะเชิญผู้ใหญ่หรือผู้บริหารประเทศไปสัมผัส หาประสบการณ์กับข้าพเจ้าในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้หนึ่งครั้ง จะต้องมีความเห็นชอบดัวย เพื่อสะดวกในการปกครอง โดยไม่ต้องมีผู้ติดตามและห้ามประกาศเป็นเขตฉุกเฉิน  โครงการก่อสร้างขนส่งคมนาคมในทางธรรมเห็นเป็นที่ควรสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง เมื่อรวมเงินคอร์รัปชั่นกับค่าก่อสร้างแล้วก็ยังคุ้มค่า ถ้าช้าไป ไม่สามารถจะก่อสร้างได้ในราคาเดิมอีก ต้องยอมทุ่มเทงบประมาณให้มากได้จะดีกว่าเศรษฐกิจพอเพียง จะทำให้อนาคตไม่แจ่มใส พังถดถอยล่มจมออมทรัพย์ลดน้อยลงได้
มีกินแต่ราคาและตลาดไม่อำนวยสนองตอบรับ มีรถใหม่ได้หนึ่งคัน ต่อมาจะมีปัญหา จะหาซื้ออีกคันไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนมาใช้รถจักรยานยนต์ก็ยากยิ่ง  ยินดีจะให้คำปรึกษากระจ่างทุกเรื่องด้านการบริหารมากมาย การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องได้อธิบายให้ทราบแล้วทุกฉบับก่อนหน้านี้ 
 การถ่ายเทบุญบาปจากบิดามารดาไปสู่บุตรของตนโดยตรงทางนี้เป็นประการแรกนอกจากนั้นเป็นหน้าที่ของบุตรที่จะต้องปฏิบัติให้ดีขึ้น จนสำเร็จในชีวิตให้ได้บุญฤทธิ์ในธรรมของสัมมาทิฐิในตัวเขาเองก่อนชีวิตมนุษย์จะถูกครอบงำเปลี่ยนแปลงไปเป็นมิจฉาทิฐิได้ทุกอย่างรวดเร็ว เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับ ไปตามสภาวะของกรรมโดยฉับพลัน ถ้าล้มเหลวชีวิตจะไม่รุ่งโรจน์ ต้องประสบเคราะห์กรรมในภพ เวียน ว่าย ตาย เกิดอีกในสมัยหน้าตามกฎแห่งกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้อนาคตแก่มนุษย์ในโลกก็จริง เทียบไม่ได้กับธาตุธรรมให้ชีวิตและอนาคตแบบยั่งยืนสูงกว่าในภพวิญญาณธาตุ เช่นการปกครอง ต้องเข้าให้ถึงจิตใจวัตถุประสงค์ของประชาชนและจับจิตให้เห็นพ้องด้วย  สุขภาพอนามัยไม่ต้องพูดถึง ถ้ามีธาตุธรรมแจ่มใสเข้มแข็งมั่นคงดี สมองปลอดโปร่งแล้วจะกระตุ้นหัวใจให้ทำงาน จะมีอนาคต อายุยืน โรคร้ายก็จะไม่เบียดเบียน เพราะทุกชีวิตมีสายเลือดในธาตุสัมพันธ์ถึงกันหมดและมีสื่อเชื่อมเป็นหนึ่งเดียว  ยาบำรุงและอาหารสมุนไพรไม่จำเป็นต้องใช้ ถ้าทานมากไปก็ให้โทษ การน้อมพระองค์ท่านศาสดาเป็นการปฏิบัติบูชาที่ถูกต้องแทนการกราบไหว้บูชาทำให้จิตไปสิงสถิตอยู่ที่นั่นเหมือนกับการสร้างวัตถุมงคลให้เป็นการบูชาภายนอก หวังอาศัยอิทธิฤทธิ์ของมารเป็นที่พึ่งในโลกธาตุนั้น จะไม่เป็นการสร้างบุญที่ถูกต้องเลย กลับสละสิทธิ์อันชอบธรรม อุทิศกายตนเองหมดให้ไปไม่เหลือแม้แต่น้อย จะต้องสังวรให้มาก การบวช การรักษาศีล การสวดมนตร์รวมไปถึงเวทมนตร์คาถาอาคมของมิจฉาทิฐิด้วย


ประเทศที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภัยพายุทั้งหลาย อุทกภัย ภัยแล้งและอื่นๆ  พวกนี้มีตัวตนพร้อมผู้คุม ชอบทำลายหมู่ชนที่มีเคราะห์กรรม ถ้าติดต่อมาเป็นทางการ ยินดีจะอนุเคราะห์ให้  ถ้ามีเวทีให้ถกปัญหาธรรมแบบเสรีได้ ทางโลกก็จะเข้าใจได้เที่ยงธรรมดี ถูกต้องไม่ต้องรอให้มนุษยโลกจัดขึ้นมา

 

    การเทศนาธรรมปัจจุบันได้บรรยายแค่ กายใจจิต ปฏิบัติไม่ถึง วิญญาณธาตุซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการบรรลุธรรมชั้นสูงเหนือโลกธาตุ ยับยั้งธาตุจิตของสาธุชนไม่ให้ไปยึดติดกับวัตถุที่นำพาตนตกต่ำเป็นเหยื่ออยู่ในกองกิเลสและตัดสินแยกแยะธรรมออกจากอธรรมให้จิตตนเองผ่องแผ้วแจ่มใสบริสุทธิ์มั่นคงยั่งยืนอย่างมหัศจรรย์ไม่ได้ และไม่มีผู้ใดสามารถเข้าถึงธรรมที่แท้จริงซาบซึ้งดีจากคัมภีร์และกฎหมายบ้านเมืองมาเผยแพร่ อธิบายให้ได้อย่างชัดเจนถ่องแท้ที่ถูกต้อง มีแต่ให้รักษาศีล 5 จะขาดวิชาความรู้วิสัยทัศน์สูงที่มั่นคง พร้อมที่จะแก้ไขต่อสู้กำจัดอวิชชาให้หมดสิ้นซากฉับพลันที่จะเข้ามากระทบทำให้หลงผิดเห็นชอบโดยไม่รู้ตัว ต้องค้นคว้าใหม่ให้แน่วแน่ หาวิธีป้องกันสร้างอำนาจของบุญในชีวิตจิตใจนี้ให้เข้มแข็งปราศจากมลทินชัดเจนได้เป็นของตน วิธีอื่นที่ตนเองเห็นชอบอาจผิดเพี้ยนไปขัดกับทางธรรม ถ้าจิตบกพร่องไม่มั่นใจก็จะมัวหมอง ตกเป็นทาสเป้าหมายของมารได้ง่าย อำนาจการปกครองตัดสินจะผิดพลาดได้ หมดประสิทธิภาพ ล้มเหลวตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ทั้งจัดการกับภัยพิบัติธรรมชาติและภัยบุคคลไม่ได้ทั่วถึง จะกลับเห็นผิดเป็นชอบได้  ชั้นวิญญาณธาตุของสัมมาทิฐิจะปราศจากกิเลส
ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติไปคว้าธรรมสูงสุดในการครองธรรมทั้งหมดมาครอง ต่างกับโลกธาตุของมิจฉาทิฐิที่จะต้องมาแก้กรรมของตนเองใหม่ไปตลอดชีวิตไม่จบสิ้นจนหลุดพ้นได้ เพราะไปรับการอธิบายธรรมที่ปรุงแต่งขึ้น ผิดเพี้ยนไปจากความหมายที่รู้ไม่ลึกซึ่งของกฎแห่งกรรมแล้วนำมาประพฤติตามเป็นการปลอบใจให้สบายจนลืมการปฏิบัติธรรม  ทำให้โลกปั่นป่วน ฆ่าฟันกัน ผู้ดีก็ยังถูกตัดสินจำคุกได้  บุคคลใดสนับสนุนการประหารและผู้ลงมือประหารหรือออกคำสั่งให้ประหารชีวิตนั้นต้องรับมหันตโทษกรรมเป็น เปรต จะไม่ได้ผุดและได้เกิดอีก การบนบานให้ได้กลับมาอยู่รวมญาติกันอีกสมัยชาติหน้า ก็เป็นไปไม่ได้ เพราะบุญและบาปเป็นอุปสรรคมีไม่เท่ากันนั้นเอง

 

 

     ในด้านการปกครองควรจัดเป็นระบบทหาร ให้แบ่งออกเป็นศูนย์ใหญ่ 4 ภาคปกครองกันเอง ต้องขึ้นตรงต่อส่วนกลาง  ให้ตั้งเป็นศูนย์ใหญ่ของแต่ละภาคให้แข่งขันรับผิดชอบกันเองอยู่ตามภาคต่างๆ ขัดสนอุปกรณ์หรือตัวบุคคลในตำบลหรือจังหวัดใดที่อยู่ในสังกัด จัดหามิได้ ให้ติดต่อขอมาที่ส่วนกลางเป็นผู้จัดหาให้ตามความเหมาะสม ใช้ได้ทุกกระทรวงโดยที่ข้าพเจ้าเห็นว่าจะประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้ไม่น้อย  ป้องกันอิทธิพลทางการเมืองเป็นอย่างดี ลดการคอรัปชั่น การปรองดองสมานฉันท์ก็จะเกิดผลกระชับขึ้นตามมา ไม่มีอุปสรรค  ถ้าพิจารณาแล้วเป็นที่พอใจ ยินดีพร้อมที่จะสนับสนุนให้ความคิดเห็นนโยบายเรื่องใหม่หมดให้ประชาชนเข้าปฏิรูปร่วมด้วย