เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ปรินิพพานไปแล้ว มีแต่สถานที่สำคัญเป็นที่พระประสูติและปรินิพพานเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประจักรเป็นประวัติศาสตร์เคารพนับถือของชาวพุทธศาสนิกชนทั่วโลกคงเหลือเป็นสิ่งล้ำเลิศ แต่เสียดายการอบรมธรรมที่เที่ยงแท้ยังทรงจำอยู่ในจิตใจทุกคนจากการปฏิบัติธรรมที่ไม่ได้ปรุงแต่งสลายไปด้วยหรือรับคำบงการและคำสั่งอิทธิพลจากที่ใด จุดสำคัญขาดการถ่ายทอดวิชาธรรมะให้กับสาวกของพระองค์ท่านโดยตรงแต่อย่างใด ได้สาบสูญไปพร้อมกับตัวพระองค์ท่าน  มีแต่อวิชชาของมนต์ดำ แปลกแต่จริง การบริจาคทรัพย์ได้โดยไม่เห็นบุญ พระไตรปิฎกปัจจุบันได้ปรับปรุงสังคายนามาตลอดที่ใช้อยู่ ร่างขึ้นด้วยผู้ทรงอำนาจครองเมืองในอดีต  จึงทำให้เกิดปัญหา วุ่นวายกันไปทั่ว ควบคุมไม่ได้ จะต้องมีอัศวินม้าขาวมาจัดการ  คนเราพูดได้ เราปกครองแบบไทย  ไฉนยังนำกฎหมายต่างชาติมาใช้อีก  ทหารมีวินัย ควรปรับใหม่หมดให้เหมาะสม  จงทำในสิ่งที่ดี  ธาตุธรรมสำคัญยิ่งนัก เป็นของเราโดยแท้ ถ้าบริสุทธิ์จะสามารถนำเราไปสู่อนาคตที่เจริญ แต่วัตถุธาตุ ถ้าสะสมไว้บูชา จะสร้างวิบัติให้แก่ชีวิตล่มจม  ทั้งสอง จัดอยู่ในกฎแห่งกรรมแสดงผลในภายภาคหน้า
    ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติมากว่า 50 ปี ต้องเหนือวิญญาณธาตุและชนะภัยธรรมชาติ สั่งการขยับได้ คิดจะถ่ายทอดวิชาภายในให้กับผู้ตั้งใจศรัทธาจริงๆ สะสางธาตุธรรมในกายให้สมบูรณ์ผ่องใส เป็นที่ตั้ง ไม่ต้องอาศัยวัตถุบูชาภายนอกมาปกป้อง  คิดจะสร้างสำนักปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ ถ้าได้ผู้สนับสนุน ความสำเร็จก็จะเร็วขึ้นตามแผน  สถานที่จะมีพระองค์ปางสมาธิประทับตลอดเต็มพื้นที่  สะดวกในการปฏิบัติธรรม ปราศจากสิ่งรบกวนผู้ปฏิบัติจะสัมผัสได้ตนเอง  เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติทดสอบได้
 

     พระพุทธเจ้าหลบไปหานิเวศสถานในป่าปฏิบัติธรรม มีจุดประสงค์ละกิเลสในทุกอิริยาบถ เนื่องจากถูกรบกวนความสงบจากประชาชนตลอดเวลา แต่ทางโลกแปลไปอีกรูปแบบหนึ่งเป็นคำว่า ไปธุดงค์ในป่าแสวงหาบุญ เห็นเดินกันไปมาในตัวเมืองเป็นขบวนเหมือนกองทัพจนทุกวันนี้ หรือเป็นการยกบุคคลธรรมดาขึ้นมาเทียบเท่าพระองค์ท่านเช่นนี้ ไม่ควรทำ ต้องยอมรับความเป็นจริงกันเถิด ว่ากันว่า ผู้ปฏิบัติและพวกบรรยายเทศนาธรรม รู้เฉพาะแค่เปลือกนอก เป็นคำพูดที่รับฟังมิได้ เข้าไม่ถึงแก่นแท้ของกฎแห่งกรรมและไม่รู้วิธีการดับทุกข์ได้จริงที่มีอยู่ในจิตธาตุเหนืออำนาจทุกสรรพสิ่ง เป็นประโยชน์ในทางสร้างบุญมาแก้อดีตกรรมเพื่อการหลุดพ้นจะไม่มีพฤติกรรมของทางโลกเทียบได้ และอย่าใช้กรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบุญกุศลบารมีแห่งตนแล้วแผ่ให้บุคคลอื่นได้  ไฉน ยังมีผู้ปฏิบัติธรรมในโลกกลับชักจูงผู้ศรัทธาให้เห็นผิดเป็นชอบ พ้องตามไปด้วย

 

 

 

 การปฏิบัติธรรม
จะต้องไปตามขั้นตอน จากต้นกำเนิดธาตุธรรมเดิมเป็นแสงจุดเล็กๆให้ปรากฏแล้วผ่าน
ธาตุจิต ธาตุธรรมจนไปถึงธรรมธาตุสูงสุดให้หมั่นเพียรสม่ำเสมอ ไม่มีขีดจำกัด
การบังคับลมปราณเข้า เป็นทางรวบรวมอวิชชาของฝ่ายอธรรมมาอบรมที่ศูนย์กลางธรรมแล้ว
เมื่อหายใจออก เป็นการขยายฌานไปกำจัดและทำลายสิ่งอธรรมภายนอกกายไปด้วย  อย่าสับสนไปตามลมหายใจเข้าและออก จะทำให้
ธาตุจิตไม่นิ่ง  ให้ไปหาอ่านดูการบรรยายธรรมฉบับก่อนหน้านี้ได้   การปฏิบัติธรรม จะต้องไปตามขั้นตอน จากต้นกำเนิดธาตุธรรมเดิมเป็นแสงจุดเล็กๆให้ปรากฏแล้วผ่าน ธาตุจิต ธาตุธรรมจนไปถึงธรรมธาตุสูงสุดให้หมั่นเพียรสม่ำเสมอ ไม่มีขีดจำกัด การบังคับลมปราณเข้า เป็นทางรวบรวมอวิชชาของฝ่ายอธรรมมาอบรมที่ศูนย์กลางธรรมแล้ว เมื่อหายใจออก เป็นการขยายฌานไปกำจัดและทำลายสิ่งอธรรมภายนอกกายไปด้วย  อย่าสับสนไปตามลมหายใจเข้าและออก จะทำให้ ธาตุจิตไม่นิ่ง  ให้ไปหาอ่านดูการบรรยายธรรมฉบับก่อนหน้านี้ได้

จิตภาวนาด้วยธาตุธรรมมีผลดังนี้
 
1) ในธาตุจิต เกิดมีปัญญาธรรมที่เที่ยงแท้ ไม่ต้องมีศาสนาที่ปรุงแต่งและวัตถุบูชา  ให้ยกเลิกเทิดทูนบุคคลอื่นมาเทียบเท่ากับพระองค์ท่าน  การก่อสร้างวัตถุใดๆ เหมือน จะไม่เกิดเป็นบุญได้  

 

 

 

2) เมื่อหลุดพ้นจากธาตุจิต ตรัสรู้ด้วยธาตุธรรมในภพนิพพานของฝ่ายสัมมาทิฐิมาครองแล้ว ก็ต้องเผชิญหน้ากับภพโลกันตร์ของฝ่ายมิจฉาทิฐิเป็นคู่อริในที่จุดเดียวซ้อนกันเป็นชั้นๆ  จะต้องชิงชัยความยิ่งใหญ่ให้ได้ธรรมธาตุเป็นของฝ่ายตนมาครองให้มั่นคงด้วยธาตุธรรม  

3) ธรรมธาตุ ดีเลิศสูงสุดแห่งภพยุติธรรม อยู่เหนือภัยพิบัติ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไม่ถึงธรรมและไม่ทราบวิธีการข้ามภพข้ามชาติ และกำจัดทุกข์โศกโรคภัย  การยืดอายุขัยตนเองให้ยืนยาวตามความเหมาะสมมิได้  พวกวิชาการไม่สามารถสร้างบุญได้ด้วยตนเอง       ธรรมะมีทั้งฝ่ายสัมมาทิฐิ(สร้างธรรมในกาย)และฝ่ายมิจฉาทิฐิ(สร้างวัตถุบูชาภายนอกกาย) เป็นประเพณีนิยมของมนุษย์ทั่วไป  ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีเหลือให้ใครปฏิบัติตามที่พระสงฆ์ของท่านได้บิดเบือนทำให้ศาสนาเสื่อมเสียเป็นตัวอย่างมาแล้วและยังยัดพฤติกรรมอวิชชาไปมอมเมาให้ผู้ศรัทธาเหมารับตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายและโยงไปถึงการเมืองด้วย  เมื่อมนุษย์ดับขันธ์ไปแล้ว ต้องไปรับโทษกรรมในภายภาคหน้าเป็นแน่  อย่าใช้การทำบุญมาล่อแล้วตนเองทำผิดศีล คนโกงชาติโกงแผ่นดิน ใช้ธรรมะและอำนาจการเมืองผิดกติกา  หาผลประโยชน์อีก  จะสัมผัสกับเหตุการณ์ ความนิยมลดน้อยลง ยุงยากหนักใจกับด้านบริหาร จงให้ระวัง ชีวิตจะวิบัติ   ผู้สนใจ  ขอให้ติดต่อมาได้

 

คำเตือน: ทุกรัฐบาลในโลกประสบวิบากกรรมกันทั้งนั้น ถ้ามีปัญหาหนัก  จะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน  ต้องรีบจัดการหาทางแก้ไขโดยด่วน  ไม่ต้องไปออมชอมกับใคร  ให้เข้มงวดพัฒนากลไกของรัฐให้มีประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ทันกฎหมายบ้านเมืองที่ไม่สร้างปัญหาให้กับตนอีก จะดีกว่า

บทที่ 64 กรรมใดใครก่อ

posted on 05 Feb 2015 11:01 by self-meditation
     ทุกชีวิตมีกรรมของตน จะต้องมาแก้อดีตกรรมที่สร้างปัญหาในปัจจุบันด้วยการปฏิบัติสมาธิจิตตนให้เข้มแข็ง ต้องละการประพฤติและหันมาตั้งใจปฏิบัติธรรมเบื้องต้นตามคำอบรมของพระองค์ท่านศาสดาอย่างเคร่งครัด จะเกิดบุญแท้และไม่ปรากฏว่ามีวิธีอื่นดับกิเลสได้เด็ดขาดหมดจดในทางธรรม บุญส่งผลเป็นมหัศจรรย์ ฝ่ายธรรมในภพนิพพานของสัมมาทิฐิกับฝ่ายอธรรมในภพโลกันตร์ของมิจฉาทิฐิ ทั้งสองรักษาผลประโยชน์ของตน ผู้มีเคราะห์กรรมมาให้ช่วย ถ้าปฏิบัติตาม จะสนองตอบรับได้ดีจะเห็นผลแท้จริง ผู้มีอำนาจไม่ควรไปข่มขู่ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น ระวังจะโดนโต้กลับ ถ้าธาตุจิตถูกครอบงำ มีทั้งดีและไม่ดี จะต้องแก้ส่วนที่ไม่ดีให้หมดไป การปรองดองก็จะไม่กระทบ แม้แต่พระสงฆ์ท่านเองก็มิทราบได้ เป็นกุศโลบายทดสอบของกฎแห่งกรรม ถ้ามีการขอมาเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติกระหน่ำโลกปัจจุบัน พร้อมที่จะบริการปัดเป่าให้
   การเริ่มปฏิบัติครั้งแรก เริ่มจากการตั้งจิตที่ศูนย์กลางกาย ให้เกิดแสงเล็กๆ ใสบริสุทธิ์ ขยายวงกว้างออกไปคลุมทั้งกายตนและกายผู้เลี้ยงไปด้วยจนเกิดมีปัญญาธรรม อย่าให้สิ่งที่เห็นเป็นภาพปรากฏในธาตุจิตนำพา จะทำให้สมาธิถดถอย ล้มกลางคันได้และต้องเริ่มใหม่อีก ธาตุธรรมเป็นวิญญาณธาตุ เป็นกลาง ดูแลความทุกข์สุขทุกชีวิต ให้โทษผู้กระทำผิดศีลและส่งเสริมผู้ปฏิบัติถูกทางให้ได้หลุดพ้นมีอนาคตมั่นคง ในชั้นธาตุธรรมมีภพนิพพานกับภพโลกันตร์สถิตอยู่ พร้อมที่จะชิงชัยกันยึดธรรมธาตุสูงสุดมาครอง หวังใช้สิทธิ์เอาชนะก่อนแต่ฝ่ายเดียว                                                  
      
    ท้าให้เปิดเวทีถกปัญหาธรรมของทุกศาสนาในโลก เรื่อง ไม่มีองค์ศาสดาองค์ใดอยู่เหนือและสั่งการธาตุจิตมนุษย์ได้โดยพละการหรือว่ามนุษย์ต้องให้ได้ชั้นธรรมธาตุมาควบคุมภพโลกันตร์ด้วยตนเองให้ลดบทบาทลงบ้างด้วยธาตุธรรม ไม่ให้แผงฤทธิ์เดชไปมากกว่านี้ แผ่นดินก็จะสูงขึ้นได้ ธาตุธรรมสำคัญยิ่งนักของมนุษย์ เป็นทางหลุดพ้นไปสู่วิญญาณธาตุ เหนือภัยพิบัติ พฤติกรรมความเชื่อทางโลกและแก้กฎแห่งกรรม ผู้สนใจที่จะเข้ามารับการอบรมธรรม ยินดีต้อนรับและขอให้นัดมาเป็นหมู่คณะ